سفارش تبلیغ
صبا

اشعار آئینی غفاری

بسم الله

لذت روح بشر نام حسین ابن علیست

عالمی مست از می جام حسین ابن علیست

عاشقان کوی وی شد سالک معراج عشق

خسروان افتاده ی دام حسین ابن علیست

پرچم آزادگی  خواهی  بدانی در کجاست

اینک این پرچم سر بام حسین ابن علیست

بار دیگر کس  نبیند این   چنین   آموزگار

رنگ سرخ نهضت از لام حسین ابن علیست

جان به جانان هدیه کردن بر حسین مشکل نبود

اصل مطلب فکر و فرجام حسین ابن علیست

حکمت سر شهادت را حسین دانست و بس

این چه شهدیست که در کام حسین ابن علیست

 اسکندر غفاری