سفارش تبلیغ
صبا

اشعار آئینی غفاری

بسم الله

روزو شب گویم خدایا یوسف زهرا کجاست

قائم آل  محمد   وارث   طاها   کجاست

مادرین  دنیا  گلی  از فاطمه گم کرده ایم

جان به لب آمد الهی آن گل زیبا کجاست

تا به کی از چشم عاشق اشک سرخ آید برون

دیده گان را طاقت این صبر جان فرسا کجاست

کشتی ما طعمه ی طوفان این دریا شده

آنکه ما را می رساند ساحل دریا کجاست

امت موسی دم از اعجاز موسی می زنند

افضل از موسی و اعجاز ید بیضا کجاست

حضرت عیسی بن مریم مرده احیا می نمود

آنکه احیا می کند امثال عیسی را کجاست

در  بقیع  هر  کس  رود جوید  مزار فاطمه

غیر مهدی   کس نداند قبر نا پیدا کجاست

من چه گویم دست ثانی با رخ زهرا چه کرد

صورتی نیلی تر از رخساره ی زهرا کجاست

بشکند دستی که زد سیلی به روی فاطمه

آنکه   گیرد   انتقام  دختر   طاها  کجاست

مدتی  از  عمر غفاری  گذشت و او هنوز

گویدش یا رب دوای درد این دلها کجاست

اسکندر غفاری